Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1102

Jordbruksekonomiska undersökningen 2010
Preliminära uppgifter
The 2010 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

2010 förbättrades resultaten för lantbrukarna

 

Växtodlingsföretag

Efter två år med minskade bruttoresultat vände resultaten uppåt för växtodlingsföretagen. Intäkterna har ökat något, men framförallt har driftkostnaderna minskat jämfört med 2009.

Mjölkföretag

Intäkterna från djurskötseln ökade med cirka 30 %  jämfört med 2009. På riksnivå minskade kostnaderna något för största storleksgruppen, medan en liten ökning skedde för de i den mindre storleksgruppen. Mjölkföretagen hade mycket bättre resultat 2010 än föregående år.

Köttdjursföretag

Efter två år med minskade intäkter och ökade kostnader bröts i vart fall intäktsminskningen. Kostnaderna ökade dock något. För första gången på några år har bruttoresultaten förbättrats jämfört med föregående år.

Svinföretag

Bruttoresultaten för svinföretagen har förbättrats jämfört med 2009 för gruppen. Intäkterna från djurskötseln var dock lägre och dessutom var kostnaderna högre än 2009. Det förbättrade bruttoresultatet beror främst på ett förbättrat resultat från växtodlingen.