Statens Jordbruksverk                                           11                                                     JO 40 SM 1102

 

 

 

 

 

 

Henrik Engström  SCB, tfn 019-17 60 69, henrik.engstrom@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2011.

URN:NBN:SE:SCB-2011-JO40SM1102_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.