Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1202

Jordbruksekonomiska undersökningen 2011
Preliminära uppgifter
The 2011 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Sämre nettoresultat under 2011 för mjölk-, köttdjurs-, och svinföretag

 

Växtodlingsföretag

De totala intäkterna ökade för båda redovisningsgrupperna jämfört med 2010. Den största intäktsökningen kom från övriga verksamheter där intäkterna mer än fördubblades för den större redovisningsgruppen och ökade med cirka 50 % för den mindre redovisningsgruppen.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag uppvisade försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat jämfört med 2010. Resultatförsämringen förklaras främst av ett minskat avräkningspris på mjölk och en sänkning av lagret av djur under året samtidigt som kostnaderna för djurskötsel ökade på riksnivå.

Köttdjursföretag

Samtliga intäktsposter förutom intäkterna som avser växtodling minskade mellan åren 2010 och 2011. Intäkterna som är hänförbara till djurskötsel minskade procentuellt mest. Både brutto- och nettoresultaten har blivit sämre än föregående år trots att samtliga driftkostnader minskade med knappt 10 procent.

Svinföretag

En förbättring av svinföretagens bruttoresultat kan noteras under år 2011. De genomsnittliga intäkterna i jordbruket, framförallt intäkterna för djurskötsel och för växtodling, ökade tydligt jämfört med 2010. Nettoresultatet blev dock sämre än förra året.