Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Statistikens jämförbarhet över tiden
Bra att veta
Annan statistik

Bokföringsundersökningar för att belysa den ekonomiska utvecklingen för grupper av jordbruksföretag har i Sverige genomförts under en lång följd av år. Benämningen på dessa undersökningar, som är urvalsundersökningar, är Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU). År 1976 övertog SCB denna undersökning från dåvarande Lantbruksstyrelsen och har därefter årligen genomfört den.

På grund av den påbörjade avregleringen av jordbruket under början av 1990-talet bedömdes denna undersökning vara av mindre betydelse än tidigare och urvalsstorleken minskade ganska kraftigt under dessa år. Efter 1995 har emellertid urvalsstorleken i JEU ökat eftersom det i samband med Sveriges medlemskap i EU ställdes krav på att Sverige skall genomföra en bokföringsundersökning av viss storlek och anpassad till EU:s företagsekonomiska system Farm Accountancy Data Network (FADN). För närvarande ingår drygt 1 000 jordbruksföretag från Sverige i denna statistik.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population som denna statistik ska belysa utgörs av jordbruksföretag som ägs eller arrenderas av enskild fysisk person eller fysiska personer i samverkan (s.k. enkelt bolag) samt jordbruksföretag i form av handelsbolag och aktiebolag. Företag som ägs av stat och kommun m.fl. tillhör inte populationen. De minsta jordbruksföretagen ingår heller inte i populationen. Med jordbruksföretag avses verksamhet i jordbruk och boskapsskötsel som bedrivs under en och samma driftsledning.

Detta Statistiska meddelande redovisar definitiva resultat för år 2010 och preliminära resultat för år 2011 enligt den svenska typologin. Resultaten redovisas för de dominerande driftsinriktningarna i Sverige och på riksområdena RO 1, RO 2 och RO 3 (RO 1: Södra och mellersta Sveriges slättbygder, RO 2: Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder, RO 3: Norra Sverige).

Undersökningens innehåll har anpassats till kraven för EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Denna anpassning innebär att beräkningarna av resultatet i jordbruket enbart omfattar nominellt resultat till nukostnad. Med nukostnaden för en tillgång avses ett återanskaffningsvärde som reducerats med hänsyn till ålder och förslitning genom avskrivning.

De skattningar som redovisas är vägda medeltal. Företagen vägs med den inverterade urvalssannolikheten för respektive urvalsdel. Därutöver läggs en vikt på som är proportionell mot urvalsstorleken för de olika urvalsdelarna. De substitutionsföretag som ersatt bortfallsföretag i urvalet har behandlats på samma sätt som om de vore utvalda från början, dvs. med samma vikt som det ordinarie företaget skulle ha haft.

Intäkterna i tabellen är uppdelade på intäkter från växtodling, djur, direktstöd och övriga intäkter. Intäkter från växtodling består av intäkter från sålda grödor, värdet av uttag för hushållets konsumtion samt värdeförändringar i lager. Intäkter från djur består av intäkter från sålda djur och djurprodukter, värdet av uttag för hushållets konsumtion samt värdeförändringar i lager. Kostnaden för inköp av djur har dragits från intäkterna. Övriga intäkter består av övriga intäkter med anknytning till jordbruksproduktionen enligt EU:s definitioner. Intäkter från skogsbruk ingår inte.

Driftskostnaderna i tabellen är uppdelade på kostnader relaterade till animalieproduktionen, växtodlingen, underhåll samt kostnader som är gemensamma för flera produktionsgrenar. Kostnader för skogsbruk ingår inte.

Övriga kostnader består av kostnaden för de anställda som inte är anhöriga till brukaren, avskrivning av byggnader och inventarier, samt nettot av de finansiella kostnaderna.

Så görs statistiken

Denna preliminära redovisning bygger på ett stratifierat, slumpmässigt urval om knappt 1 000 jordbruksföretag. Ett s.k. roterande urvalsförfarande tillämpas, vilket innebär att urvalsföretagen ingår i undersökningen flera år i rad och att en del av urvalet byts varje år. Från och med undersökningsåret 1995 har nya företag valts efter driftsinriktning och storlek enligt EU:s typologisystem. Tidigare valdes nya företag efter det typologisystem som gäller i Sverige.

SCB samarbetar i uppgiftsinsamlingen med 19 regionala kontor tillhörande LRF Konsult.

Materialinsamlingen är omfattande och innefattar främst företagens löpande bokföring av inkomster och utgifter. Dessutom fordras kompletterande uppgifter såsom inventeringar och insamling av uppgifter om arbete och skörd. En del uppgifter hämtas direkt från Jordbruksverkets lantbruksregister och Jordbruksverkets administrativa stödregister avseende EU:s direktstöd.

Granskning av materialet sker dels med nationellt utvecklade kontrollprogram, dels med hjälp av det vid EU-kommissionen tillgängliga granskningsprogrammet.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på ett urval av företag redovisas i tabellerna medelfelen för skattningarna. I medelfelet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel.

Medelfelen blir stora inom redovisningsgrupper där få företag utgör grunden för de redovisade skattningarna eller där stora variationer föreligger mellan enskilda företagsuppgifter. Stora relativa medelfel kan också erhållas inom redovisningsgrupper där redovisade medelvärden är relativt små.

I likhet med andra bokföringsundersökningar har JEU stora bortfallsproblem, som påverkas av att deltagandet i JEU innebär relativt stor uppgiftslämnarbörda. Bortfallets storlek har under de senaste åren varit ca 50 % för de företag som ska ingå första året. Dessa företag ersätts av andra slumpmässigt valda företag så att en total urvalsstorlek om nästan 1 000 företag erhålls. För övriga delar av urvalet har bortfallet varit någon procent.

Ett stort bortfall kan ha en snedvridande effekt på undersökningens resultat. Speciella studier av bortfallet har gjorts vid några olika tillfällen och senast 2007. Vid dessa studier har bl. a. bortfallsföretagens uppgifter i LBR jämförts med de deltagande företagens LBR- och skatteuppgifter. Resultaten har inte visat på anmärkningsvärt stora skillnader men slutsatser har varit svåra att dra då det är komplicerat att jämföra de uppgiftsvariabler som samlas in i JEU och de som finns att tillgå i studiematerialet.

Statistikens jämförbarhet över tiden

I detta preliminära Statistiska meddelande (SM) jämförs resultaten för år 2011 med definitiva resultat för år 2010. I båda fallen är beräkningarna anpassade till EU:s definitioner och bygger på det material som lämnas till EU-kommissionen och som också används i deras redovisningar. Det finns mindre skillnader mellan EU:s definitioner och de definitioner som fram till år 2001 användes i den svenska redovisningen.

2007 byttes metoden för värdering och avskrivning av byggnader. Då avskrivningstiden kortades och värdet baserades på anskaffningsvärden jämfört med skick och standard som tidigare varit fallet, minskade värdet och avskrivningskostnaderna generellt med den nya metoden. Detta försvårar jämförelser över tiden.

Bra att veta

Redovisningen i detta SM baseras på definitioner som fastställts av EU-kommissionen i 79/65 EEC. Detta SM utgör preliminär statistik och ett mera omfattande definitivt SM över resultaten kommer att publiceras den 15 februari 2013.

Annan statistik

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.