Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader och resultat för trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag

21. Costs and results in horticulture holdings 2011. SEK per holding

 

Riket

 

 

 

Antal företag i urvalet

12

 

 

 

 

Antal företag i populationen

241

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

140 300

E

Bekämpningsmedel

50 900

E

Driv- och smörjmedel

41 800

F

Utsäde

266 000

E

Emballage, förpackningar mm

293 200

E

Summa förnödenheter

792 200

E

 

 

 

Underhåll

 

 

Växthus och andra ekonomibyggnader

31 400

E

Byggnadsinventarier

4 400

E

Maskiner och redskap

104 300

F

Summa underhåll

140 000

E

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

86 200

E

Naturgas och olja för uppvärmning

588 900

E

Försäkringar

33 000

E

Personbil

39 800

E

Diverse kostnader växtodling

102 600

E

Allmänna omkostnader

438 800

E

Summa driftskostnader

1 289 300

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

2 221 500

E

 

 

 

Arbetskostnader anställda

776 100

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 997 600

E

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

301 600

E

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Växthus

59 400

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

30 700

F

Fleråriga grödor, fruktträd

-

 

Maskiner

99 600

E

Summa avskrivningar till nukostnad

189 800

E

 

 

 

Resultat före avskrivningar och finansiellt netto till nukostnad

111 800

G

 

 

 

Arrendekostnader

150 100

F

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

-38 300

G

 

 

 

Finansiellt netto

124 200

E

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nu-kostnad

-162 500

G