Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag

23. Assets and debts in horticulture holdings 2011. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

12

 

Antal företag i populationen

241

 

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

2 181 300

F

Lager produkter

82 100

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

300

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

2 263 700

F

 

 

 

Maskiner

594 500

E

Marknadsvärde på fastighet

5 610 600

E

Övriga tillgångar

8 000

F

Summa övriga tillgångar

6 213 200

E

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

8 476 900

E

 

 

 

Skulder i verksamheten

 

 

Långfristiga skulder

2 073 500

E

Kortfristiga skulder

537 900

F

Summa skulder i verksamheten

2 611 400

E