Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

4. Intäkter i jordbruket 2012. Kronor per företag

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2012. Kronor per företag

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2012. Kronor per företag

7. Markanvändning 2012. Hektar per företag

8. Medelantal djur per företag 2012

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2012

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2012. Kronor per företag

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2012. Kronor per företag

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket 2012. Kronor per företag

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2012. Kronor per företag

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2012. Kronor per företag

15. Markanvändning 2012. Hektar per företag

16. Medelantal djur per företag 2012

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2012

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2012. Kronor per företag

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2012. Kronor per företag

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

 

Noll

Zero

0
0,0

Avrundade tal
Mindre än 0,05

Rounded figures
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

A

B

C

D

E

F

G

<     2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1

 

Swedish typology

 

 

 

EU typology