Statens Jordbruksverk                                                       11                                                                  JO 40 SM 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 11 december 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-JO40SM1402_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.