Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används främst som underlag för att be-skriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser samt för forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial från ett slumpmässigt, stratifierat urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2013 och jämförs med definitiva resultat för år 2012. Vid en jämförelse bör beaktas att en del av företagen i urvalet byts ut mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

I nedanstående resultatkommentarer finns medtaget uppgifter baserade på Jordbruksverkets indexberäkningar om prisändringar på jordbruksprodukter och produktionsmedel.

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för större växtodlingsföretag (1 600–3 199 standardtimmar) ökade något mellan år 2012 och 2013. Det marginellt förbättrade resultatet förklaras av minskade driftskostnaderna, bland annat kostnader för underhåll och övriga driftskostnader. För mindre företag (800–1 599 standardtimmar) inriktade på jordbruksväxter försämrades bruttoresultatet, trots att driftskostnaderna sjönk.

Mjölkföretag

Alla grupperna av mjölkföretag visar måttlig återhämtning under 2013. Samtliga grupper av mjölkföretag förbättrade det genomsnittliga bruttoresultatet. Intäkterna från djurskötsel har ökat för de flesta grupperna. Däremot har intäkterna från direktersättningar minskat för den minsta storleksgruppen (1 600–3 199 standardtimmar)  i Riksområde 1, för den medelstora storleksgruppen (3 200–5 599 standardtimmar) i Riksområde 2 och för den största storleksgruppen (över 5 600 standardtimmar) i riket. Ökningen av intäkterna hänförbara till djurskötsel förklaras främst av en ökning av avräkningspriset på mjölk.

Såväl driftskostnader som övriga kostnader minskade i Riksområde 2 och i Riksområde 3. I storleksgruppen med 1 600–3 199 standardtimmar var bruttoresultatet år 2013 högst i Riksområde 3 med 228 800 kr. Siffran kan jämföras med det genomsnittliga bruttoresultatet för hela riket som var 203 800 kr. Skillnaden förklaras främst av att de genomsnittliga intäkterna hänförbara till direktstöd var 104 000 kronor högre i Riksområde 3 jämfört med hela riket.

Köttdjursföretag

De genomsnittliga brutto- och nettoresultaten har ökat betydligt från år 2012 till år 2013. Nettoresultatet blev 134 300 kronor för köttdjurföretagen. Det förbättrade resultatet beror på att samtliga intäktsposter ökat. De flesta driftkostnaderna, särskilt kostnaderna hänförbara till växtodling, ökade under år 2013.

Svinföretag

Intäkterna i jordbruket har ökat mellan åren 2012 och 2013, trots att intäkterna hänförbara till djurskötsel och till direktersättningar minskade. Driftkostnader och övriga kostnader ökade något vilket förklaras av att flesta kostnadsposter var högre år 2013 jämfört med föregående år.

Resultaten skall tolkas med försiktighet då medelfelen var höga för denna grupp av företag p.g.a. det låga antalet svinföretag.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen efter olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för renodlade driftsgrenar kan utläsas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2013 bygger inte på samtliga företag i urvalet och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer i februari 2015.