Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr1

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2012 och 2013. Genomsnitt per företag, kr

4. Intäkter i jordbruket per företag 2013, kronor1

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2013, kronor1

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2013, kronor1

7. Markanvändning per företag 2013, hektar1

8. Medelantal djur per företag 20131

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 20131

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2013, kronor1

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2013, kronor1

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket per företag 2013, kronor

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2013, kronor

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2013, kronor

15. Markanvändning 2013 per företag, hektar

16. Medelantal djur per företag 2013

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2013

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2013, kronor

19. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2013, kronor

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

 

Letter for standard error

Standard error in percent of the reported average

A

B

C

D

E

F

G

<     2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1

 

A

B

C

D

E

F

G

<     2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

EU TYPOLOGY