Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2014

JO 40 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används främst som underlag för att be-skriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser samt för forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial från ett slumpmässigt, stratifierat urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2014 och jämförs med definitiva resultat för år 2013. Vid en jämförelse bör beaktas att en del av företagen i urvalet byts ut mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

I nedanstående resultatkommentarer finns medtaget uppgifter baserade på Jordbruksverkets indexberäkningar om prisändringar på jordbruksprodukter och produktionsmedel.

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för både mindre växtodlingsföretag

(800–1 599 standardtimmar) och större växtodlingsföretag (1 600–3 199 standardtimmar) sjönk mellan år 2013 och 2014. För de mindre företagen inriktade på jordbruksväxter försämrades bruttoresultatet, även då intäkterna steg jämfört med året innan. I gruppen större växtodlingsföretag sjönk intäktsposterna betydligt för växtodling och övriga intäkter jämfört med 2013.

Mjölkföretag

Under 2014 var det resultatförbättringar i samtliga grupper jämfört med 2013. Det sjunkande avräkningspriset på mjölken under senare delen av 2014 påverkar inte de genomsnittliga årsresultaten negativt. Samtliga grupper av mjölkföretag förbättrade det genomsnittliga bruttoresultatet. Intäkterna från djurskötsel har ökat för samtliga grupper. Direktersättningar har däremot minskat för alla grupper förutom storleksgruppen (1 600–3 199 standardtimmar) i område 3.

Övriga driftskostnader ökade medan kostnader för djurskötseln minskade i båda grupperna i Riksområde 2. I storleksgruppen med 3 200–5 599 standardtimmar var bruttoresultatet år 2014 högst i Riksområde 1 med 584 800 kr. Motsvarande siffra för hela riket var 539 200 kr. Skillnaden beror bland annat på att de genomsnittliga djurintäkterna var högre i Riksområde 1 jämfört med hela riket i denna grupp.

 

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet har minskat betydligt mellan år 2013 till år 2014. I den redovisade gruppen sjönk samtliga intäktsposter jämfört med året innan. Även kostnaderna minskade en aning men inte i tillräcklig omfattning för att väga upp de lägre intäkterna.

Svinföretag

Intäkterna från jordbruket sjönk från 2 667 200 kr till 2 098 900 kr i gruppen svinföretag (1 600–5 599 arbetstimmar). Samtidigt sjönk samtliga kostnadsposter från sammanlagt 1 880 200 kr till 1 458 600 kr. Resultatet av dessa förändringar ger en nedgång av bruttoresultatet till 640 300 kr. Vid beaktande av övriga kostnader ökade däremot nettoresultatet.

Resultaten skall tolkas med försiktighet då medelfelen var höga för denna grupp av företag p.g.a. det låga antalet svinföretag i urvalet.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen efter olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för renodlade driftsgrenar kan utläsas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2014 bygger inte på samtliga företag i urvalet och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer i februari 2016.