Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1601

Jordbruksekonomiska undersökningen 2014
Slutlig statistik
The Farm economics survey 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Korrigering 2017-05-24

Korrigering av tabell 1-6 och tabell 12-14 samt av kommenterande text.

Bättre resultat för mjölkföretagen under 2014

Växtodlingsföretag

För både de mindre och större växtodlingsföretagen minskade det genomsnittliga nettoresultatet mellan år 2013 och 2014, mest för de mindre företagen. Resultatet har påverkats av förändringar i redovisningen gjord för att möta de krav på statistik som ställs från EU. Därav har kostnaderna ökat främst avseende övriga driftskostnader och för avskrivningar.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visar genomsnittliga resultatförbättringar under 2014. Det var framförallt intäkterna från djurskötseln och från annan verksamhet som ökade jämfört med 2013. Det sjunkande mjölkpriset under andra halvåret 2014 hann inte sänka helårsresultatet.

Köttdjursföretag

Nettoresultatet minskade för köttföretagen mellan 2013 och 2014.

Svinföretag

Intäkterna för svinföretagen minskade mellan åren 2013 och 2014. Det var framförallt intäkterna från djurskötseln och övriga intäkter som minskade. Samtidigt sjönk driftskostnaderna och övriga kostnader vilket sammantaget innebar att nettoresultatet ändå steg jämfört med året innan.