Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används främst som underlag för att be-skriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser och för forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial från ett urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som genomsnitt per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet med avseende på slumpmässig osäkerhet.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2015 och jämförs med de slutliga resultaten för år 2014.

Växtodlingsföretag

De preliminära brutto- respektive nettoresultaten för mindre växtodlingsföretag i riksområde 1 var omkring 322 000 kr respektive 176 000 kr. För de större växtodlingsföretagen var motsvarande resultat omkring 910 000 kr respektive 460 000 kr. Osäkerheten är dock relativt stor på grund av att uppgifterna baseras på förhållandevis få företag. Både de mindre och de större företagen hade lägre intäkter från direktersättningar än föregående år.

Mjölkföretag

Det preliminära nettoresultatet för mjölkföretag med ett standardiserat arbetsbehov av minst 5 600 standardtimmar förbättrades till omkring 960 000 kr.

Köttdjursföretag

De preliminära brutto- respektive nettoresultaten för köttdjursföretag var omkring 280 000 kr respektive 190 000 kr.

Svinföretag

De preliminära brutto- respektive nettoresultaten för svinföretag var omkring 890 000 kr respektive 590 000 kr.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen efter olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem för jordbruket (typologin) innebär inte att resultatutvecklingen för renodlade driftsgrenar kan utläsas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsgren, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2015 bygger inte på samtliga företag i urvalet och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer publiceras den 17 februari 2017.