Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Statistikens jämförbarhet över tiden
Bra att veta

För att belysa den ekonomiska utvecklingen för grupper av jordbruksföretag har bokföringsundersökningar genomförts i Sverige under en lång följd av år. Benämningen på dessa undersökningar, som är urvalsundersökningar, är Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU). År 1976 övertog SCB denna undersökning från dåvarande Lantbruksstyrelsen och har därefter årligen genomfört den.

På grund av den påbörjade avregleringen av jordbruket under början av 1990-talet bedömdes denna undersökning vara av mindre betydelse än tidigare, och urvalsstorleken minskade ganska kraftigt under dessa år. Efter 1995 har emellertid urvalsstorleken i JEU ökat, eftersom det i samband med Sveriges medlemskap i EU ställdes krav på att Sverige skulle genomföra en bokföringsundersökning av viss storlek och anpassad till EU:s företagsekonomiska system Farm Accountancy Data Network (FADN). För närvarande baseras statistiken för Sverige på uppgifter från minst 1 025 jordbruksföretag.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population som denna statistik ska belysa utgörs av jordbruksföretag som ägs eller arrenderas av enskild fysisk person eller fysiska personer i samverkan (s.k. enkelt bolag) samt jordbruksföretag i form av handelsbolag och aktiebolag. Företag som ägs av stat och kommun m.fl. tillhör inte populationen. De minsta jordbruksföretagen ingår heller inte i populationen. Med ett jordbruksföretag avses en verksamhet i jordbruk och boskapsskötsel som bedrivs under en och samma driftsledning.

Detta Statistiska meddelande redovisar preliminära resultat för år 2015 tillsammans med slutliga resultat för år 2014 enligt den svenska typologin. Resultaten redovisas för de dominerande driftsinriktningarna i Sverige och på riksområdena RO 1, RO 2 och RO 3 (RO 1: Södra och mellersta Sveriges slättbygder, RO 2: Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder, RO 3: Norra Sverige).

Undersökningens innehåll har anpassats till kraven för EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Denna anpassning innebär att beräkningarna av resultaten i jordbruket bland annat omfattar nominellt resultat i löpande priser. Från och med år 2014 tillämpas nya värderingsprinciper vid värderingen av vissa tillgångar. I tidigare publiceringar av Jordbruksekonomiska undersökningen har avskrivningar på byggnader, maskiner och inventarier gjorts på tillgångarnas nuvärde. Från 2014 års undersökning görs en övergång till att i kapitalvärderingen vad avser byggnader, förbättringar av markområden, maskiner och utrustning samt icke säljbara immateriella tillgångar istället utgå från anskaffningsvärdet. Avskrivningarna beräknas också på anskaffningsvärdet för dessa poster. Denna övergång görs i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1320/2013.

De skattningar som redovisas avser genomsnitt i populationen. Skattningarna tas fram genom att varje företag får ett uppräkningstal (vikt) som är inversen av andelen svarande av alla företag i delpopulationen. De företag som ersatt bortfallsföretag i urvalet har behandlats på samma sätt som om de vore utvalda från början, dvs. med samma vikt som det ordinarie företaget skulle ha haft.

Intäkterna i tabellen är uppdelade på intäkter från växtodling, djurskötsel, direktstöd och övriga intäkter. Intäkter från växtodling består av intäkter från sålda grödor, värdet av uttag för hushållets konsumtion och värdeförändringar i lager. Intäkter från djurskötsel består av intäkter från sålda djur och djurprodukter, värdet av uttag för hushållets konsumtion samt värdeförändringar i lager. Kostnaden för inköp av djur har dragits från intäkterna. Övriga intäkter består av övriga intäkter med anknytning till jordbruksproduktionen enligt EU:s definitioner. Intäkter från skogsbruk ingår inte.

Driftskostnaderna i tabellen är uppdelade på kostnader relaterade till djurskötseln, växtodlingen, underhåll samt kostnader som är gemensamma för flera driftsgrenar. Kostnader för skogsbruk ingår inte.

Övriga kostnader består av avskrivning av byggnader och inventarier, arrendekostnader samt nettot av de finansiella kostnaderna och intäkterna.

Så görs statistiken

Denna preliminära redovisning bygger på uppgifter från 701 jordbruksföretag. Ett s.k. roterande urvalsförfarande tillämpas, vilket innebär att urvalsföretagen ingår i undersökningen flera år i rad i en s.k. panel och att en del av urvalet byts varje år. Från och med undersökningsåret 1995 har nya företag valts efter driftsinriktning och storlek enligt EU:s typologi. Tidigare valdes nya företag efter den typologi som gällde i Sverige.

SCB samarbetar i uppgiftsinsamlingen med 18 regionala kontor tillhörande LRF Konsult.

Materialinsamlingen är omfattande och innefattar främst företagens löpande bokföring av inkomster och utgifter. Dessutom fordras kompletterande uppgifter såsom inventeringar och insamling av uppgifter om arbete och skörd. En del uppgifter hämtas direkt från Jordbruksverkets lantbruksregister och Jordbruksverkets administrativa stödregister avseende EU:s direktstöd.

Granskning av materialet sker dels med nationellt utvecklade granskningsprogram, dels med hjälp av det vid EU-kommissionen tillgängliga granskningsprogrammet.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på ett urval av företag redovisas de skattade medelfelen för statistikvärdena i tabellerna. I medelfelet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel än de som beror på urvalet.

Medelfelen blir stora inom redovisningsgrupper där få företag utgör grunden för de redovisade skattningarna eller där stora variationer föreligger mellan enskilda företagsuppgifter. Stora relativa medelfel kan också erhållas inom redovisningsgrupper där redovisade genomsnitt är relativt låga.

I likhet med andra bokföringsundersökningar har JEU stora bortfallsproblem, som påverkas av att deltagandet i JEU innebär relativt stor uppgiftslämnarbörda. Bortfallets storlek har under de senaste åren varit drygt 13 % för de företag som ska ingå första året. Dessa företag ersätts av andra slumpmässigt valda företag så att en total urvalsstorlek om drygt 1 000 företag erhålls. Det sammanlagda bortfallet är relativt stort och kan ha en snedvridande effekt på undersökningens resultat.

Speciella studier av bortfallet har gjorts vid några olika tillfällen och senast 2007. Vid dessa studier har bland annat bortfallsföretagens uppgifter i LBR jämförts med de deltagande företagens LBR- och skatteuppgifter. Resultaten har inte visat på anmärkningsvärt stora skillnader, men slutsatser har varit svåra att dra då det är komplicerat att jämföra de uppgiftsvariabler som samlas in i JEU och de som finns att tillgå i studiematerialet.

Statistikens jämförbarhet över tiden

I detta preliminära Statistiska meddelande (SM) jämförs resultaten för år 2015 med slutliga resultat för år 2014. I båda fallen är beräkningarna anpassade till EU:s definitioner och bygger på det material som lämnas till EU-kommissionen och som också används i deras redovisningar. Det finns mindre skillnader mellan EU:s definitioner och de definitioner som fram till år 2001 användes i den svenska redovisningen.

År 2007 byttes metoden för värdering och avskrivning av byggnader. Då avskrivningstiden kortades och värdet baserades på anskaffningsvärden i stället för skick och standard som tidigare varit fallet, minskade värdet och avskrivningskostnaderna generellt.

Från och med 2014 redovisas maskiner och byggnader med anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Bra att veta

Redovisningen i detta SM baseras på definitioner i Rådets förordning EEG nr 79/65. Detta SM utgör preliminär statistik och ett mera omfattande slutligt SM över resultaten kommer att publiceras den 17 februari 2017.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.