Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015

JO 40 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2014 och 2015. Genomsnitt per företag, kr

4. Intäkter i jordbruket per företag 2015, kronor

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2015, kronor

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2015, kronor

7. Markanvändning per företag 2015, hektar

8. Medelantal djur per företag 2015

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2015

10. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2015, kronor

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2015, kronor

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket per företag 2015, kronor

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2015, kronor

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2015, kronor

15. Markanvändning 2015 per företag, hektar

16. Medelantal djur per företag 2015

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2015

18. Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket (OGA) med uppdelning på personalkategorier 2015

19. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2015, kronor

20. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2015, kronor

   

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för      medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

 

Letter for standard error

Standard error in percent of the reported estimate

A

B

C

D

E

F

G

<     2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1

 

A

B

C

D

E

F

G

<     2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TYPOLOGY