Statens Jordbruksverk                                                        2                                                                    JO 40 SM 1702

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 december 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.