Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används främst som underlag för att be-skriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser och för forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial från ett urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som genomsnitt per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov.

Felmarginaler (dubbla medelfel) skattas för att belysa resultatens tillförlitlighet med avseende på slumpmässig osäkerhet. Ett vanligt mått på urvalsosäkerheten är det 95-procentiga konfidensintervallet, som utgörs av statistikvärdet ± felmarginalen. Detta intervall innesluter i 95 fall av 100 det sanna värde som man är ute efter att skatta, under förutsättning att de systematiska felen är små.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2016 och jämförs med de slutliga resultaten för år 2015.

Växtodlingsföretag

Det preliminära nettoresultatet för de mindre växtodlingsföretagen i riksområde 1 var omkring 80 tkr. För medelstora växtodlingsföretag i samma riksområde var motsvarande nettoresultat omkring 330 tkr och för de större företagen omkring 180 tkr. Den större klassen av växtodlingsföretag i riksområde 1 har tillkommit vid årets redovisning av de jordbruksekonomiska resultaten. Resultaten för de mindre och medelstora företagen påverkas av variationen i andelen övriga intäkter. 

Mjölkföretag

För de medelstora och de större mjölkföretagen på riksnivå ökade de preliminära nettoresultaten jämfört med 2015. För de större mjölkföretagen är förändringen statistiskt säkerställd, med ett genomsnittligt nettoresultat 2016 om 1 160 tkr. För medelstora mjölkföretag på riksnivå beräknas nettoresultatet till 390 tkr. Nettoresultatet för de mindre mjölkföretagen var i stort oförändrat med i genomsnitt omkring 120 tkr för 2016.

Köttdjursföretag

De preliminära nettoresultaten i riket för köttdjursföretag var omkring 250 tkr för företag med 800−3 199 standardtimmar, respektive 600 tkr i typologiklassen 3 200−5 599 timmar. Den större klassen har tillkommit vid årets redovisning.

Svinföretag

De preliminära nettoresultaten på riksnivå var i genomsnitt omkring 500 tkr bland svinföretag med ett standardiserat arbetsbehov om 1 600 till 5 599 timmar. För de större svinföretagen med minst 5 600 standardtimmar beräknas nettoresultatet i genomsnitt till 1 670 tkr. Även denna större klass av svinföretag har tillkommit vid redovisning av de jordbruksekonomiska resultaten för 2016.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen efter olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystemet för jordbruket (typologin) innebär inte att resultatutvecklingen för renodlade driftsgrenar kan utläsas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsgren, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2016 bygger inte på samtliga företag i urvalet, och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer att publiceras den 15 februari 2018.