Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kronor

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kronor

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kronor

4. Intäkter i jordbruket per företag 2016, kronor

5. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2016, kronor

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2016, kronor. Receipts, costs and results in forestry per holding 2016, SEK

7. Markanvändning per företag 2016, hektar

8. Medelantal djur per företag 2016

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2016

10. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2016, kronor

11. Investeringar i jord- och skogsbruk per företag 2016, kronor

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket per företag 2016, kronor

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2016, kronor

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket per företag 2016, kronor

15. Markanvändning 2016 per företag, hektar

16. Medelantal djur per företag 2016

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2016

18. Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket (OGA) med uppdelning på personalkategorier 2016

19. Värden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret per företag 2016, kronor

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

SWEDISH TYPOLOGY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TYPOLOGY