Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 1999

JO 42 SM 0101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

18. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, övriga negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst för socioekonomiska grupper 1999 enligt IAHS definitioner - preliminära resultat

Medeltal i kronor per hushåll

18. Current receipts, property income paid, current taxes on income and wealth, social contributions, miscellaneous outward transfers and net disposable income for socio economic groups 1999 by the definitions of IAHS - preliminary results

Average per household

Redovisni ngsgrupp

Summa inkomster

Kapital­utgifter 1)

Skatter 2)

Sociala avgifter

Övriga negativa transfe­reringar

Disponibel netto­inkomst

Kod i IAHS

7

8

10

11

12

13

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

 

358 135

8 131

76 996

71 382

529

201 096

Övriga företagare

449 492

18 331

147 477

90 780

2 114

190 789

Anställda

504 750

16 647

106 023

154 824

192

227 064

Övriga

189 056

3 918

49 504

7 333

85

128 215

Därav pensionärer

203 141

3 632

56 423

3 712

48

139 326

Samtliga

373 976

11 463

83 901

92 699

199

185 715

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

 

 

406 844

12 252

86 639

98 327

356

209 270


1)     Exklusive reaförluster (som inte beaktas enligt IAHS) och negativ räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)

2)     Inklusive skatt på reavinster, som ingår trots att reavinster/förluster inte medräknas bland kapitalinkomsterna