Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0201

Jordbrukarhushållens inkomster 2000
Income of agricultural households 2000
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade år 2000

Nedan visas några huvudresultat för samtliga jordbrukarhushåll. Med undantag för nettoinkomsten av kapital redovisas enbart ökningar. För t.ex. den genomsnittliga hushållsinkomsten efter transfereringar (d.v.s. inkomsten efter skattefria bidrag samt skatter och allmän egenavgift) redovisas en ökning med 15 100 kr eller 8 %. Beträffande säkerheten i beräkningarna se vidare sidan 5.

 

Kronor per hushåll

 

Förändring

 

2000

1999

 

Kronor

Procent

Inkomst av näringsverksamhet

50 400

45 300

 

5 100

11

-"- tjänst

226 400

215 300

 

11 000

5

Sammanräknad förvärvsinkomst

276 800

260 600

 

16 200

6

Taxerad förvärvsinkomst

272 600

257 000

 

15 500

6

Beskattningsbar förvärvsinkomst

232 100

213 100

 

19 100

9

Nettoinkomst av näringsverksamhet

45 900

40 600

 

5 300

13

Nettoinkomst av kapital

29 000

30 400

 

-1 400

-5

Hushållsinkomst före transfereringar

298 800

283 300

 

15 500

5

Skattefria positiva transfereringar

10 700

9 500

 

1 200

13

Negativa transfereringar

104 000

102 400

 

1 500

2

Hushållsinkomst efter transfereringar

205 500

190 400

 

15 100

8

 

Hushållsinkomst efter transfereringar för olika åldersgrupper

Av uppställningen på nästa sida framgår att hushåll där bruken var 49-49 år redan 1999 hade den högsta hushållsinkomsten och att gruppen också hade den största ökningen mellan 1999 och 2000. Vidare framgår att hushållen där brukaren var 65 år eller äldre båda åren hade den lägsta inkomsten och också hade den lägsta ökningen av inkomsten

 

Hushållsinkomster efter transfereringar för vissa grupper av hushåll 2000 och 1999 samt förändringen mellan åren. Kronor per hushåll

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst efter transfereringar

 

Förändring

 

2000

1999

 

Kronor

Procent

Hela riket

205 500

190 400

 

15 100

8

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

30-39 år

192 800

175 700

 

17 100

10

40-49 år

228 500

208 900

 

19 600

9

50-64 år

221 100

206 400

 

14 700

7

65- år

154 200

151 000

 

3 300

2

 

Stora skillnader mellan länen

Nettoinkomsten av näringsverksamhet var år 2000 högst för jordbrukarhushållen i Kalmar län med 66 400 kr, vilket var 45 % över riksgenomsnittet (45 900 kr). Värmlands läns jordbrukarhushåll redovisade den lägsta nettoinkomst av näringsverksamhet, 27 100 kr, vilket var 41 % under riksgenomsnittet.

Inkomst av tjänst svarade i genomsnitt för 76 % av hushållsinkomsten före transfereringar. Högst var andelen i Värmlands och Norrbottens län med 86 respektive 85 %, medan andelen var lägst i Kalmar och Gotlands län med 64 respektive 65 %.

Hushållsinkomsten efter transfereringar, som i genomsnitt varierade betydligt mindre mellan länen än enskilda inkomstslag, var högst i Jönköpings län följt av Västerbottens län med 221 800 kr respektive 217 400 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för dessa län låg 8 respektive 6 % över riksgenomsnittet, som var 205 500 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 177 400 kr följt av Blekinge och Gävleborgs län med 192 800 kr respektive 194 500 kr. Dessa län låg därmed 14 respektive 6 och 5 % under riksgenomsnittet.

Jordbrukarhushåll och andra grupper av hushåll enligt IAHS definitioner

Med de kriterier som Eurostat uppställt för statistikgrenen IAHS (Income of the Agricultural Households Sector) och dess snäva definition var år 2000 antalet jordbrukarhushåll 18 339. Detta var 24 % av samtliga jordbrukarhushåll men endast 0,4 % av samtliga hushåll. Av uppställningen framgår att det är jordbrukarhushållen och övriga företagarhushåll som hade den bästa inkomstutvecklingen mellan 1999 och 2000, medan hushållsinkomsten fortfarande var högst för gruppen Anställda. Sämst utvecklades inkomsten för gruppen Övriga .

 

Redovisningsgrupp

Disponibel nettoinkomst

 

Förändring

 

2000

1999

 

Kronor

Procent

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

213 400

195 000

 

18 400

9

Övriga företagare

202 600

182 700

 

19 900

11

Anställda

232 800

222 000

 

10 800

5

Övriga

125 300

125 500

 

-200

0

Därav pensionärer

137 800

135 900

 

1 900

1

Samtliga

189 200

181 500

 

7 700

4