Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst för socioekonomiska grupper år 2000 enligt IAHS definitioner

Medeltal i kronor per hushåll

19. Current receipts, property income paid, current taxes on income and wealth, social contributions, miscellaneous outward transfers and net disposable income for socio economic groups in year 2000 by the definitions of IAHS

Average per household

Redovisningsgrupp

Summa inkomster

Kapital­utgifter 1)

Skatter 2)

Sociala avgifter

Diverse negativa transfe­reringar

Disponibel netto­inkomst

Kod i IAHS

7

8

10

11

12

13

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

380 553

8 898

78 752

76 841

2 650

213 412

Övriga företagare

472 941

19 406

150 010

95 742

5 156

202 628

Anställda

520 207

17 139

106 281

161 296

2 738

232 753

Övriga

192 927

4 631

53 571

7 702

1 769

125 254

Därav pensionärer

203 298

3 878

56 370

3 957

1 268

137 825

Samtliga

388 422

12 199

86 398

98 224

2 417

189 184

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

428 856

13 349

86 902

106 097

2 956

219 551


1)     Exklusive reaförluster (som inte beaktas enligt IAHS) och negativ räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)

2)     Inklusive skatt på reavinster, som ingår trots att reavinster/förluster inte medräknas bland kapitalinkomsterna