Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2000

JO 42 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

18. Summa inkomster, kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter, diverse negativa transfereringar samt disponibel nettoinkomst för socioekonomiska grupper år 1999 enligt IAHS definitioner - definitiva resultat

Medeltal i kronor per hushåll

18. Current receipts, property income paid, current taxes on income and wealth, social contributions, miscellaneous outward transfers and net disposable income for socio economic groups in year 1999 by the definitions of IAHS - final results

Average per household

Redovisningsgrupp

Summa inkomster

Kapital­utgifter 1)

Skatter 2)

Sociala avgifter

Diverse negativa transfe­reringar

Disponibel netto­inkomst

Kod i IAHS

7

8

10

11

12

13

Jordbrukare (IAHS snäva definition)

351 601

8 141

76 793

71 161

533

194 973

Övriga företagare

440 905

18 353

147 237

90 486

2 107

182 722

Anställda

499 609

16 655

106 020

154 786

192

221 956

Övriga

186 301

3 900

49 490

7 325

85

125 501

Därav pensionärer

199 707

3 648

56 401

3 711

48

135 898

Samtliga

369 771

11 463

83 901

92 688

199

181 520

Därav samtliga jordbrukarhushåll (IAHS breda definition)

401 397

12 252

86 639

98 318

356

203 833


1) Exklusive reaförluster (som inte beaktas enligt IAHS) och negativ räntefördelning (som ingår i Näringsverksamhet, brutto)

2) Inklusive skatt på reavinster, som ingår trots att reavinster/förluster inte medräknas bland kapitalinkomsterna