Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbrukarhushållens inkomster 2001

JO 42 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

A. Kalkylerade inkomster

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999-2001 med uppdelning på inkomstkomponenter

2. Hushållsinkomst efter transfereringar 1999-2001

2. forts.

3. Hushållsinkomst efter transfereringar år 2001 med redovisning av utgiftskomponenter

4. Hushållsinkomst före skattefria transfereringar och skatter m.m. år 2001

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll år 2001

5. forts.

B. Taxerade inkomster m.m.

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. år 2001

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make år 2001 med uppdelning på kvinnor och män

 

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure