Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2002

JO 42 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

The results provided in this report are not directly comparable with results from 1998 and earlier on Net receipts etc. for farmers. The main reason for that is that from 1999 a wider household concept is used. Between 1999 and 2000 a change in the way of collecting the information to the Farm Register (LBR) has caused a considerable decrease in the number of older farmers. That has led to a higher increase between the years of about two percent for the averages for the whole population than it would have been if the old method for collection had been used. For a few variables like "Pensions", "Surplus from capital" and "Net income from capital" it has led to lower results. The impact is supposed to vary between different subgroups.

The average household income before tax-free positive transfers and taxes was for all agricultural households SEK 313 900 in year 2002, an increase with SEK 7 700 or 3 per cent. As the tax-free positive transfers increased while the negative transfers decreased the household income after transfers increased more - SEK 9 400 or 4 per cent - than income before transfers and amounted to SEK 225 400. Households in which the farmer was 65 years or older had the lowest average income both before transfers (SEK 229 100) and after transfers (SEK 168 300).

For farmers and spouses the income from business and employment has been calculated for women and men since 1996. For women income from business in year 2002 increased SEK 800 and income from employment increased SEK 6 400 so that total income from employment and business increased SEK 7 200 or 5 per cent to SEK152 600. For men the corresponding changes were increases with SEK 2 400 and 5 800 so that total income from employment and business increased SEK 8 200 or 5 per cent to SEK 180 800.

The results from the calculations for the Eurostat statistics Income of the Agricultural Households Sector (IAHS) are not finished yet due to difficulties to calculate the net operating surplus from imputed rental value of owner dwellings.

List of tables

 

Explanation of symbols

A. Calculated incomes

1. Household incomes after transfers 1999-2002. SEK per household

2. Household income after transfers 1999-2002. SEK per household

3. Household income after transfers in year 2002. SEK per household

4. Household income before transfers in year 2002. SEK per household

5. Number of farmers and spouses, household members and households in year 2002

B. Assessed incomes etc

6. Assessed incomes from business and employment etc. in year 2002. SEK per household

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in year 2002 distributed on women and men. SEK per household

List of terms

ackumulerad

accumulated

allmänna avdrag

general deductions

allmän pensionsavgift

compulsory pension contribution paid by the employees

andra husdjur

other animals

antal

number

avdrag

deduction

avdragsgill

deductible

belopp

amount

beskattningsbar

taxable

blandat

mixed

bostad

dwelling

brukare

farmer, holder

djur

animal

driftsinriktning

type of farming

egenavgifter

the holders duties for social insurance

expansionsmedel

expansion funds

familjeinkomst

family income

fastighet

real estate

fastighetsskatt

real estate tax

fördela

distribute

företag

holding, business enterprise

förmögenhet

wealth, property

förmögenhetsskatt

property tax

förvärvsinkomst

income from employment and business

förändring

change

gifta

married

grundavdrag

tax free allowance

hektar (ha)

hectare

hela riket

the whole country

husdjur

domestic animal

husdjursskötsel

animal husbandry

hushåll

household

hushållsmedlem

household member

inkomst

income

inkomstskatt

income tax

inkomst av kapital

income from capital

inkomst av näringsverksamhet

income from business

inkomst av tjänst

income from employment

inkomstslag

type of income

inkomstår

income year

jordbruk

agriculture

jordbruksväxter

field crops

kalkylerad

calculated

kapital

capital

kapitalinkomst

income from capital

kapitalutgift

capital expenditure

kronor, (kr)

SEK

kvinnor

women

köttdjur

beef cattle

län

county

maka, make

spouse

minskning

decrease

mjölkko

dairy cow

män

men

negativ

negative

netto

net

nettoförändring

net change

nettoinkomst

net income

näringsverksamhet

business

nötkreatur

cattle

pension

pension

pensionsavgift

pension contribution

pensionsförsäkring

pension insurance

person

person

positiva

positive

procent, (%)

per cent

reaförlust

capital loss

reavinst

capital gain

riket

the whole country

riksområde

major region

räntefördelning

interest adjustment for self-employed

samtliga

all

sammanräknad förvärvsinkomst

total income from employment

skatt

tax

skattefri

non taxable

skattereduktion

tax reduction

socialbidrag

social assistance

storleksgrupp

size group

summa

total

tabell

table

taxerad

assessed

tjänst

employment

totalt

totally

transfereringar

transfers

trädgårdsväxter

horticultural plants

underskott

deficit

utdelning

dividend

växtodling

cropping

åker

arable land

ålder

age

år

year

ökning

increase

överskott

surplus

övrig

other

 

 

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.