Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0501

Jordbrukarhushållens inkomster 2003
Incomes of agricultural households 2003
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster fortsatte att öka 2003 men i lägre takt än tidigare

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, d.v.s. inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter och allmän egenavgift dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital, ökade år 2003 med 1 400 kr eller 1 %. Föregående år var ökningen 4 %.

Inkomster och transfereringar m.m. för samtliga jordbrukar­hushåll

 

År

 

Förändring

 

2003

 

2002-

2003

01-

02 

00-

01 

99-

00 

 

 

 

Kronor %

%

%

%

Inkomst av tjänst

258 100

 

12 000

5

5

4

5

Allmänna avdrag

4 400

 

100

2

2

1

17

Nettoinkomst av

näringsverksamhet

49 600

 

-2 900

-5

2

12

13

Nettoförändring av

expansionsmedel

-600

 

-600

..

-99

-30

-184

Nettoinkomst av kapital

18 200

 

-1 500

-8

-14

-21

-5

Hushållsinkomst före transfereringar

320 800

 

7 000

2

3

2

5

 

Skattefria positiva transfereringar

11 900

 

0

0

4

6

13

Negativa transfereringar

105 900

 

5 600

6

-1

-2

2

Hushållsinkomst efter

transfereringar

226 800

 

1 400

1

4

5

8

 

 

 

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40-49 år

Hushåll där brukaren var 40-49 år hade den högsta genomsnittliga hus­hållsinkomsten efter transfereringar med 250 600 kr, vilket var en minskning med 1 700 kr sedan föregående år. Vidare framgår att hushåll med brukare i åldern 65 år eller äldre hade den lägsta inkomsten med 168 300 kr, men också att hushållsinkomsten efter transfereringar ökat mest år 2003 för denna åldersgrupp.

Hushållsinkomster efter transfereringar fördelade efter brukarens ålder

Redovisningsgrupp

År

 

Förändring

 

 

2003

 

 

2002-2003

01-

02 

00-

01 

99-

00 

 

 

 

Kronor %

%

%

%

Hela riket

226 800

 

1 400

1

 

4

5

8

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

211 700

 

400

0

 

3

6

10

40-49 år

250 600

 

-1 700

-1

 

4

6

9

50-64 år

244 000

 

1 200

0

 

5

5

7

65- år

172 600

 

4 300

3

 

5

4

2

 

 

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2003 högst i Jönköpings län med 248 000 kr följt av Västerbottens, Uppsala och Skåne län med 240 500 kr, 235 500 kr respek­tive 232 900 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 9 % och för de övriga tre länen 6 %, 4 % respektive 3  % över riks­genom­snittet, som var 226 800 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 196 600 kr följt av Stockholms, Norrbottens och Hallands län med 215 800 kr, 217 200 kr respek­tive 217 600 kr. Dessa län låg därmed 13 %, 5 %, 4 % respektive 4 % under riks­genom­snittet.