Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0601

Jordbrukarhushållens inkomster 2004
Incomes of agricultural households 2004
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2004

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, d.v.s. inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital, ökade år 2004 med 11 200 kr eller 5 %. Föregående år var ökningen 1 %.

Inkomster och transfereringar m.m. för samtliga jordbrukarhushåll

 

År

 

Förändring

 

2004

 

2003-

2004

02-03 

01-

02

00-

01 

 

 

 

Kronor %

%

%

%

Inkomst av tjänst

265 900

 

7 800

3

5

5

4

Allmänna avdrag

4 500

 

100

2

2

2

1

Nettoinkomst av

näringsverksamhet

52 600

 

3 000

6

-5

2

12

Nettoförändring av

expansionsmedel

300

 

900

..

..

-99

-30

Nettoinkomst av kapital

23 100

 

4 900

27

-8

-14

-21

Hushållsinkomst före transfereringar

337 400

 

16 600

5

2

3

2

 

Skattefria positiva transfereringar

11 600

 

-300

-3

0

4

6

Negativa transfereringar

110 900

 

5 000

5

6

-1

-2

Hushållsinkomst efter

transfereringar

238 000

 

11 200

5

1

4

5

 

 

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40-49 år

Hushåll där brukaren var 40-49 år hade den högsta genomsnittliga hus­hållsinkomsten efter transfereringar med 261 800 kr, vilket var en ökning med 11 200 kr sedan föregående år. Vidare framgår att hushåll med brukare i åldern 65 år eller äldre hade den lägsta inkomsten med 184 100 kr.

Hushållsinkomster efter transfereringar fördelade efter brukarens ålder

Redovisningsgrupp

År

 

Förändring

 

 

2004

 

 

2003-2004

02-

03 

01-

02 

00-

01 

 

 

 

Kronor %

%

%

%

Hela riket

238 000

 

11 200

5

 

1

4

5

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

221 800

 

10 100

5

 

0

3

6

40-49 år

261 800

 

11 300

5

 

-1

4

6

50-64 år

256 800

 

12 800

5

 

0

5

5

65- år

184 100

 

11 500

7

 

3

5

4

 

 

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2004 högst i Jönköpings län med 258 600 kr följt av Västerbottens, Västmanlands och Kronobergs län med 248 500 kr, 247 200 kr respektive 246 000 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 9 % och för de övriga tre länen 4 %, 4 % respektive 3  % över riksgenomsnittet, som var 238 000 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 206 500 kr följt av Gävleborgs, Norrbottens och Hallands län med 225 600 kr, 228 000 kr respektive 228 100 kr. Dessa län låg därmed 13 %, 5 %, 4 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.