Statens Jordbruksverk                                     24                                                     JO 42 SM 0601

 

 

 

 

 

 

 

Lars G Persson, SCB, tfn 019-17 65 45,

fornamn.initial.efternamn@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 oktober 2006.

URN:NBN:SE:SCB-2006-JO42SM0601_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.