Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0701

Jordbrukarhushållens inkomster 2005
Incomes of agricultural households 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2005

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, d.v.s. inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital, ökade år 2005 med 20 200 kr eller 8 %. Föregående år var ökningen 5 %.

Antalet jordbruksföretag och därmed också antalet jordbrukarhushåll ökade 2005 väsentligt på grund av omläggningen av EU:s jordbrukspolitik. Förändringarna jämfört med tidigare år bör därför tolkas med försiktighet. Eftersom de tillkommande företagen var många men i regel små innebär det för Jordbrukarhushållens inkomster att inverkan på resultaten är störst för redovisningsgrupper där hushållen inte är indelade efter storlek (Hela riket, riksområden resp. åldersgrupper). Effekten är att jordbruksrelaterade variabler i dessa grupper uppvisar lägre värden 2005 än de annars skulle ha gjort, medan icke jordbruksrelaterade variabler i regel fått ökade värden. Indelningarna efter åkerareal resp. driftsinriktning påverkas däremot inte i någon större utsträckning. För variabeln Hushållsinkomst efter transfereringar har dessa effekter till stor del tagit ut varandra och inverkan av förändringarna i populationen är relativt liten.

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

År

 

Förändring

 

2005 kronor

 

2004-

2005 

03-04 

02-

03 

01-

02 

 

 

 

Kronor %

%

%

%

Hela riket

258 300

 

20 200

8

5

1

4

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

30,1- 50,0

254 200

 

22 500

10

4

0

3

50,1-100,0

273 600

 

20 800

8

5

-1

2

100,1-200,0

294 200

 

20 100

7

6

-3

1

200,1-

306 600

 

3 400

1

9

7

-12

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

254 200

 

7 600

3

5

1

3

Mjölkkor

266 600

 

29 100

12

6

1

3

Köttdjur

270 800

 

41 100

18

3

-1

7

Andra husdjur

265 200

 

19 700

8

9

-4

3

 

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2005 högst i Kronobergs län med 322 400 kr följt av Jönköpings och Västerbottens län med 296 800 kr respektive 267 800 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Kronobergs län låg 25 % och för de övriga två länen 15 % respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 258 200 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 223 800 kr, vilket var 13 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Stockholms, Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län som alla låg 4 % under riksgenomsnittet.