Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

                                                   Lars G Persson, SCB, tfn 019-17 65 45,

                                                   fornamn.initial.efternamn@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 24 september 2008.

URN:NBN:SE:SCB-2008-JO42SM0801_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.