Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

A. Kalkylerade inkomster

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2003-2006 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

2. Hushållsinkomst efter transfereringar 2003-2006. Kronor per hushåll

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2006. Kronor per hushåll

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2006. Kronor per hushåll

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2006

B. Taxerade inkomster m.m.

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2006. Kronor per hushåll

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2006 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure