Statens Jordbruksverk                                           34                                                     JO 42 SM 0901

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars G Persson, SCB, tfn 019-17 65 75,

fornamn.initial.efternamn@scb.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 20 augusti 2009.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.