Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2006–2009 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

2. Hushållsinkomst efter transfereringar 2006–2009 Kronor per hushåll

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2009. Kronor per hushåll

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2009. Kronor per hushåll

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2009

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2009. Kronor per hushåll

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2009 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

8a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av tjänst 2009 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2009 för ensamstående och samtaxerade företagare med fördelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

9. Justerad inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2009 för samtaxerad maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

10. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2009 med fördelning på kvinnor och män

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure