Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2008–2010 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

2. Hushållsinkomst efter transfereringar 2008–2010. Kronor per hushåll

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2010. Kronor per hushåll

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2010. Kronor per hushåll

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2010

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2010. Kronor per hushåll

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2010 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

8a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av tjänst 2010 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2010 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8c. Samlad inkomst av näringsverksamhet 2010, totalt per hushåll. Medeltal kronor

9. Justerad inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, nettoinkomst av kaptial exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2010 för samtaxerad maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

10. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2010 med fördelning på kvinnor och män

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure