Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2010 med fördelning på kvinnor och män

10. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2010 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

Antal maka/make till företagare

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Hela riket

5 962

19 297

6 426

37 805

37 805

6 426

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

5 598

18 710

6 049

36 639

36 639

6 049

Riksområden

RO1

2 447

8 215

2 300

16 512

16 512

2 300

RO2

2 456

7 915

2 833

15 855

15 854

2 834

RO3

1 059

3 167

1 293

5 438

5 439

1 292

Åker, hektar

-2,0

392

660

423

1 401

1 401

423

2,1-5,0

1 418

3 020

1 641

5 901

5 901

1 641

5,1-10,0

1 503

3 760

1 570

6 925

6 926

1 569

10,1-20,0

1 147

3 865

1 192

6 726

6 725

1 193

20,1-30,0

452

2 051

504

3 647

3 647

504

30,1-50,0

437

2 341

450

4 375

4 375

450

50,1-100,0

386

2 333

404

5 171

5 171

404

100,1-200,0

178

1 002

192

2 828

2 828

192

200,1-

49

265

50

831

831

50

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

1 247

5 247

1 136

9 983

9 983

1 136

Trädgårdsväxter

43

174

77

419

419

77

Jordbruks- och trädgårdsväxter

33

136

37

304

304

37

Mjölkkor

281

1 605

295

3 214

3 214

295

Köttdjur

597

3 081

828

5 934

5 932

830

Nötkreatur, blandat

18

115

24

250

250

24

Andra husdjur

349

684

460

1 938

1 938

460

Blandad husdjursskötsel

161

341

176

819

819

176

Blandat jordbruk

- mest växtodling

134

529

146

1 106

1 106

146

- mest husdjur

202

790

233

1 828

1 828

233

Småbruk

2 897

6 595

3 014

12 010

12 012

3 012

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

549

1 813

858

3 273

3 276

855

40-49 år

1 269

3 876

1 642

7 726

7 724

1 644

50-64 år

2 055

7 642

2 382

16 054

16 053

2 383

65- år

1 861

5 326

 

1 451

10 447

 

10 447

1 451

 


1)       Se Fakta om statistiken.