Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Inkomster från näringsverksamhet 2011. Kronor per hushåll

8. Business incomes 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoin-

komst av

närings-verksamhet

Nettoför-

ändring av

expansions-medel

Ränteför-

delning, netto

Samlad

inkomst av

näringsverk-samhet

Periodi-serings-

fond,

netto

Justerad

inkomst av

näringsverk-samhet

Hela riket

65 820

1 047

15 518

82 385

957

83 343

Riksområden

RO 1

78 633

1 260

15 914

95 807

1 277

97 084

RO 2

61 109

1 493

15 912

78 514

1 364

79 878

RO 3

43 429

-731

13 383

56 080

-1 007

55 073

Åker, hektar

-2,0

43 127

1 275

10 885

55 287

-133

55 154

2,1-5,0

18 667

293

7 182

26 142

218

26 360

5,1-10,0

22 907

322

9 399

32 628

325

32 953

10,1- 20,0

36 878

734

11 050

48 663

1 126

49 789

20,1-  30,0

58 131

337

15 034

73 502

451

73 953

30,1-  50,0

93 565

1 008

20 060

114 632

577

115 209

50,1-100,0

152 865

2 771

28 260

183 897

2 329

186 226

100,1-200,0

197 074

3 681

35 520

236 275

3 080

239 355

200,1-

174 921

2 153

39 144

216 217

4 231

220 448

Heltidsjordbruk

163 137

2 163

29 722

195 022

1 627

196 649

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

77 821

1 847

19 682

99 350

2 356

101 706

Trädgårdsväxter

88 741

4 367

15 490

108 597

3 426

112 024

Jordbruks- och trädgårdsväxter

114 445

4 758

18 066

137 269

1

137 270

Mjölkkor

197 588

1 763

31 141

230 491

-624

229 867

Köttdjur

77 381

1 063

19 721

98 164

771

98 935

Nötkreatur, blandat

196 429

1 623

29 346

227 398

-771

226 627

Andra husdjur

27 245

194

7 663

35 101

-185

34 916

Blandad husdjursskötsel

50 737

1 429

10 719

62 886

-1 089

61 797

Blandat jordbruk

- mest växtodling

81 536

1 151

14 774

97 461

438

97 898

- mest husdjur

82 578

497

14 831

97 906

2 130

100 036

Småbruk

23 718

278

8 684

32 680

506

33 186

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

64 697

1 715

10 850

77 262

3 974

81 237

40-49 år

79 466

1 785

15 558

96 809

1 585

98 394

50-64 år

81 112

1 434

18 714

101 260

805

102 065

65-    år

36 456

-299

13 108

49 265

-516

48 749