Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2012 med fördelning på kvinnor och män

12. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2012 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

6 437

18 612

6 080

35 703

35 701

6 082

Riksområden

RO 1

2 739

7 978

2 210

15 754

15 753

2 211

RO 2

2 600

7 629

2 686

14 919

14 918

2 687

RO 3

1 098

3 005

1 184

5 030

5 030

1 184

Åker, hektar

-2,0

516

823

474

1 602

1 601

475

2,1-5,0

1 388

2 678

1 369

5 072

5 072

1 369

5,1-10,0

1 601

3 609

1 617

6 701

6 703

1 615

10,1- 20,0

1 190

3 713

1 101

6 417

6 416

1 102

20,1-  30,0

496

1 983

464

3 384

3 384

464

30,1-  50,0

489

2 209

428

4 008

4 007

429

50,1-100,0

447

2 240

371

4 710

4 709

372

100,1-200,0

227

1 033

192

2 835

2 835

192

200,1-

83

324

64

974

974

64

Heltidsjordbruk

840

4 005

789

9 423

9 422

790

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

1 380

5 266

1 099

9 705

9 702

1 102

Trädgårdsväxter

50

162

64

355

355

64

Jordbruks- och trädgårdsväxter

10

89

38

217

217

38

Mjölkkor

305

1 446

263

2 948

2 947

264

Köttdjur

652

2 959

708

5 480

5 478

710

Nötkreatur, blandat

14

102

18

174

174

18

Andra husdjur

406

703

468

1 848

1 848

468

Blandad husdjursskötsel

166

333

169

806

807

168

Blandat jordbruk

- mest växtodling

154

474

132

1 040

1 040

132

- mest husdjur

212

708

228

1 688

1 688

228

Småbruk

3 088

6 370

2 893

11 442

11 445

2 890

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30- 39 år

517

1 561

733

2 907

 

2 909

731

40-49 år

1 328

3 459

1 503

6 839

 

6 838

1 504

50-64 år

2 214

7 288

2 266

14 672

 

14 672

2 266

65-    år

2 186

5 766

1 494

10 998

 

10 996

1 496