Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2013

JO 42 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2013 med fördelning på kvinnor och män

12. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2013 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

5 915

18 195

6 032

34 206

34 199

6 039

Riksområden

RO 1

2 489

7 785

2 199

14 957

14 953

2 203

RO 2

2 409

7 473

2 657

14 426

14 424

2 659

RO 3

1 017

2 937

1 176

4 823

4 822

1 177

Åker, hektar

-2,0

443

697

470

1 342

1 339

473

2,1-5,0

1 345

2 672

1 364

4 974

4 973

1 365

5,1-10,0

1 552

3 629

1 656

6 507

6 508

1 655

10,1- 20,0

1 118

3 714

1 111

6 230

6 229

1 112

20,1-  30,0

446

1 885

425

3 211

3 210

426

30,1-  50,0

414

2 156

411

3 834

3 833

412

50,1-100,0

356

2 115

343

4 471

4 470

344

100,1-200,0

178

1 007

190

2 681

2 681

190

200,1-

63

320

62

956

956

62

Heltidsjordbruk

731

4 120

835

9 239

9 238

836

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

1 085

4 761

940

8 680

8 677

943

Trädgårdsväxter

71

236

105

424

423

106

Jordbruks- och trädgårdsväxter

32

115

51

316

316

51

Mjölkkor

217

1 268

245

2 487

2 486

246

Köttdjur

555

2 921

695

5 430

5 427

698

Nötkreatur, blandat

15

143

20

275

275

20

Andra husdjur

471

806

565

2 085

2 083

567

Blandad husdjursskötsel

167

373

204

842

843

203

Blandat jordbruk

- mest växtodling

107

410

118

865

865

118

- mest husdjur

196

708

201

1 551

1 551

201

Småbruk

2 999

6 454

2 888

11 251

11 253

2 886

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30- 39 år

476

1 449

673

2 686

 

2 688

671

40-49 år

1 079

3 269

1 423

6 433

 

6 432

1 424

50-64 år

2 057

7 156

2 303

13 959

 

13 954

2 308

65-    år

2 136

5 777

1 534

10 840

 

10 838

1 536