Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12.a. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2015 med fördelning på kvinnor och män

12.a. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2015 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 984

16 362

6 341

31 207

31 112

6 436

Riksområden

RO 1

2 487

7 014

2 344

13 638

13 592

2 390

RO 2

2 448

6 702

2 826

13 179

13 136

2 866

RO 3

1 049

2 646

1 171

4 390

4 384

1 180

Åker, hektar

-2

531

808

560

1 599

1 597

557

2,1-5,0

1 246

2 322

1 287

4 369

4 352

1 296

5,1-10,0

1 491

3 190

1 623

6 067

6 072

1 630

10,1-20,0

1 108

3 247

1 120

5 560

5 556

1 127

20,1-30,0

458

1 668

448

2 825

2 826

455

30,1-50,0

407

1 851

453

3 339

3 329

470

50,1-100,0

411

1 949

441

4 008

3 987

465

100,1-200,0

241

983

283

2 446

2 410

304

200,1-

91

344

126

994

983

132

Heltidsjordbruk

879

3 786

1 087

8 515

8 430

1 141

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

1 167

4 351

1 074

7 904

7 897

1 110

Trädgårdsväxter

50

183

71

348

346

73

Jordbruks- och trädgårdsväxter

26

123

56

278

276

57

Mjölkkor

255

1 064

310

2 191

2 167

326

Köttdjur

575

2 568

739

4 836

4 806

763

Nötkreatur, blandat

26

126

35

217

216

37

Andra husdjur

460

739

579

1 949

1 940

578

Blandad husdjursskötsel

161

321

208

769

770

206

Blandat jordbruk

- mest växtodling

139

391

130

785

780

132

- mest husdjur

212

680

242

1 484

1 469

251

Småbruk

2 913

5 816

2 897

10 446

10 445

2 903

Företagarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

483

1 257

780

2 536

2 528

788

40-49 år

1 003

2 609

1 354

5 520

5 503

1 371

50-64 år

2 147

6 516

2 312

12 292

12 233

2 371

65- år

2 168

5 488

1 747

10 459

 

10 449

1 757