Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2017

JO 42 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1.Hushållsinkomst efter transfereringar 2015-2017 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

2. Taxerade förvärvsinkomster 2017. Kronor per hushåll.

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2017. Kronor per hushåll

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2017. Kronor per hushåll

5. Hushållsinkomst efter transfereringar 2015-2017. Kronor per hushåll

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2017, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

7. Nettoinkomst av näringsverksamhet 2017. Kronor per hushåll

8. Justerad inkomst av näringsverksamhet 2017. Kronor per hushåll

9. Bruttobelopp för räntefördelning, expansionsmedel och periodiserings-fond 2017 kronor per hushåll

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2017

11. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2017 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

12. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2017 med fördelning på kvinnor och män

13. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2017 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2017 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

15. Justerad inkomst av näringsverksamhet, taxerad inkomst av tjänst, justerad inkomst av kapital samt total för samtliga inkomstslag 2017 för samtaxerade maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

        

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

1) Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.

 

 

 

 

 

1) Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.