Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 0902, korrigerad version 2009-12-18

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1997-2008
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Det statistiska meddelandet har reviderats på grund av ett fel i beräkningen av posten "Kapitalförslitning". Felet påverkade också nivån på de resultatmått som i tabellerna kommer efter denna post. I övrigt har några poster uppdaterats med senast kända värde.

Produktionsvärdet oförändrat mellan 2007-2008

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med knappt 6 miljarder kr mellan åren 2006 och 2007, vilket till stor del kan förklaras av att priserna på spannmål och foderväxter ökar. Mellan 2007 och 2008 är produktionsvärdet i princip oförändrat.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med 10 % 2008 jämfört med 2007. Den totala spannmålsskörden ökade år 2008 med 3 %, jämfört med 2007 samtidigt som arealen spannmål ökade med 10 %.

Totalskörden av raps och rybs var 17 % högre än föregående år. Ökningen är framförallt en följd av att det odlas mer höstraps, dels genom den faktiska ökningen, dels genom att höstraps i allt högre grad ersatt odlingen av de mer lågavkastande grödorna vårraps, höstrybs och vårrybs. De övriga raps- och rybsgrödorna minskade mellan åren 2007 och 2008.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2008 med 15 % jämfört med år 2007. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 8 % år 2008 jämfört med år 2007, samtidigt som det för svin ökade med 12 %. Invägningen av mjölk är oförändrad år 2008 jämfört med år 2007. Priset på mjölk ökade med 17 % under år 2008.

Driftöverskott netto ökade med 4 % mellan åren 2007 och 2008. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskade med 2 %, samtidigt som kapitalförslitning ökade med 7 % och övriga produktionssubventioner ökade med 4 %.