Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 0902 (korrigerad version 25 januari 2010)

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1997-2008
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet ökar mellan 2007-2008

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser minskade med drygt tre miljarder kr mellan 2004 och 2005. Minskningen år 2005 kan till stor del förklaras av att man då införde gårdsstödet i jordbruket, vilket flyttar stöd från produktsubventioner till produktionssubventioner. Mellan åren 2006 och 2007 ökar produktionsvärdet med knappt 6 miljarder kr, vilket till stor del kan förklaras av att priserna på spannmål och foderväxter ökar. Mellan 2007 och 2008 ökar produktionsvärdet med drygt 1 miljard kronor.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med 9 % 2008 jämfört med 2007. Den totala spannmålsskörden ökade år 2008 med 3 %, jämfört med 2007 samtidigt som arealen spannmål minskade med 10 %. Priserna på spannmål minskade med 29 % år 2008 jämfört med år 2007.

Totalskörden av raps och rybs var 17 % högre än föregående år. Ökningen är framförallt en följd av att det odlas mer höstraps, dels genom den faktiska ökningen, dels genom att höstraps i allt högre grad ersatt odlingen av de mer lågavkastande grödorna vårraps, höstrybs och vårrybs. De övriga raps- och rybsgrödorna minskade mellan åren 2007 och 2008.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2008 med 16 % jämfört med år 2007. Slakten av nötkreatur minskade något under år 2008, medan slakten av svin ökade något. Priserna för nötkreatur ökade med 13 % år 2008 jämfört med år 2007, medan priserna för svin ökade med 14 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 9 % år 2008 jämfört med år 2007, samtidigt som det för svin ökade med 13 %. Invägningen av mjölk är oförändrad år 2008 jämfört med år 2007. Priset på mjölk ökade med nästan 19 % under år 2008.

Driftöverskott netto minskade med 7 % mellan åren 2007 och 2008. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 7 %, motsvarande drygt 2 miljarder, samtidigt som kapitalförslitning ökade med 7 % och övriga produktionssubventioner ökade med 4 %.