Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 0903

EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
Prognos för utvecklingen 2008-2009
Economic Accounts for Agriculture - first estimates for 2009
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas minska

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas minska med 8,1 % år 2009 jämfört med år 2008. Vegetabilieproduktionen beräknas minska med 12,6 % medan animalieproduktionen beräknas minska med 7,0 %.

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 5,2 miljoner ton under 2009. Den är 4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren men i nivå med förra årets spannmålsskörd. Den totala spannmålsarealen minskade med 4 % jämfört med föregående år, samtidigt som skördeutfallet per hektar i år var något högre för de vårsådda spannmålsgrödorna. Priserna på spannmål beräknas preliminärt minska med ungefär 35 % för skördeåret 2009 jämfört med skördeåret 2008.

Totalskörden av raps och rybs beräknas till uppemot 302 000 ton, vilket är 16 % mer än förra årets skörd och en ökning med 34 % jämfört med femårsgenomsnittet. Ökningen beror framförallt på att odlingen av höstraps har ökat. Det har även varit hög skörd per hektar av höstraps i år. Priset på oljeväxter beräknas preliminärt minska med ungefär 30 % under skördeåret 2009 jämfört med skördeåret 2008.

De genomsnittliga priserna för nötkreatur har preliminärt minskat med 11 %. Priserna för svin har ökat med 11 %.

Slakten av nötkreatur beräknas öka något under år 2009 jämfört med år 2008. Detta medan priserna för nötkreatur beräknas sjunka med drygt 10 %. Slakten av svin beräknas minska något under år 2009 jämfört med år 2008, medan priserna beräknas öka med omkring 10 %.

Invägningen av mjölk beräknas vara oförändrad år 2009 jämfört med år 2008. Priset på mjölk beräknas minska med ungefär 20 % år 2009.

Prognos för inkomstutvecklingen 2008-2009

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser minskar preliminärt med 8,1 %. Ett flertal av produktionsgrenarna minskar preliminärt i värde 2009 jämfört med 2008, t.ex. minskar potatis med 17 % och frukt och bär med 20,7 %. Mjölk minskar preliminärt med 20,0 %. Värdet av alla grenar inom djur ökar förutom fjäderfä, som är konstant. Sekundära jordbruksaktiviteter beräknas öka med 4,6 %.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas minska med 14,1 % år 2009 jämfört med år 2008.Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Produktionsvärdet beräknas minska med 8,1 % under år 2009. Övriga produktionssubventioner beräknas öka något år 2009 jämfört med år 2008. Kostnaderna för insatsförbrukningen beräknas minska med 6,3 % år 2009 jämfört med år 2008. Kostnaderna för kapitalförslitning beräknas öka med 4,3 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2008 samt förändringar till år 2009 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av december planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2008 och 2009. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-4,0 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 3,4 %, kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med 13,4 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker, särskilt när det gäller kostnadsposterna, och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.