Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1302

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
2001–2012
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Både plus och minus i jordbrukets ekonomi 2012

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 1,8 miljarder kronor, motsvarande 3 %, mellan åren 2011 och 2012.

Värdet av vegetabilieproduktionen ökade med 12 %, motsvarande 2,8 miljarder kr år 2012 jämfört med år 2011. Höga priser på spannmål under skördeåret 2012/2013, i kombination med att spannmålsskörden ökade med 9 % år 2012, bidrog starkt till det ökade värdet. Men det var inte bara värdet av spannmålsproduktionen som ökade. Produktionsvärdet för i stort sett samtliga grupper av grödor ökade.

Under år 2012 minskade produktionsvärdet för animalier med drygt 1 % eller 0,3 miljarder kronor jämfört med år 2011. Slakten av nötkreatur minskade med 9 % medan de genomsnittliga priserna inklusive efterlikvider och leveranstillägg ökade med över 10 %. I och med att handjursbidraget fördes över till gårdsstödet år 2012 hamnade denna ersättning beräkningstekniskt på en annan post i EAA. Detta sänkte ytterligare produktionsvärdet av nötkreatur. Totalt minskade produktionsvärdet för nötkreatur med närmare 3 %.

Slakten av svin minskade med 9 % samtidigt som de genomsnittliga priserna inklusive efterlikvider och leveranstillägg steg. Totalt ökade produktionsvärdet för svin med drygt 4 %. Invägningen av mjölk var i stort sett oförändrad mellan åren 2011 och 2012. Sjunkande priser bidrog dock till att produktionsvärdet för mjölk minskade med närmare 5 % eller 0,5 miljarder kronor.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med drygt 3 %, motsvarande 1,2 miljarder kr mellan åren 2011 och 2012. Samtidigt ökade kapitalförslitning och löner med knappt 5 %. Övriga produktionssubventioner minskade med drygt 1 %. Sammantaget medförde detta att driftsöverskottet netto minskade med närmare 1 % mellan åren 2011 och 2012.