Statens Jordbruksverk                                           21                                                     JO 45 SM 1302

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4064  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 3 oktober 2013.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.