Statens Jordbruksverk                                            2                                                      JO 45 SM 1603

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 1 december 2016.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.