STATISTIK FRÅN

JORDBRUKSVERKET

 

Statistikrapport 2005:1

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003

 

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 


 

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap
Inomgårdsutrustning m.m.

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2003 baseras på en totalundersökning.

Traktorer

Försäljningen av traktorer minskade med 95 miljoner kronor mellan 2000 och 2003, en minskning med 6 procent. Antalet försålda traktorer minskade under samma period med 14 procent. Det genomsnittliga effektuttaget år 2003 uppgick till 99 hk. Under år 2000 var det genomsnittliga effektuttaget 76 hk. Investeringarna i traktorer för de senaste totalundersökningsåren (1994, 1997, 2000 och 2003) redovisas i tabell 1.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Jordbrukets investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning under 2003 uppgick till 475 miljoner kronor. Detta var en ökning med 1 % jämfört med år 2000 då investeringarna uppgick till 472 miljoner kronor. Inom denna grupp stod harvar och pinnkultivatorer samt gödselspridare för de största ökningarna med 18 % jämfört med 2000. I tabell 2 redovisas investeringarna för denna grupp av redskap.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

För gruppen "Redskap för skörd och tröskning" ökade försäljningen med 18 % under 2003 jämfört med 2000. Variationerna förekom mellan de olika maskintyperna, vilket framgår av tabell 3. Försäljningen av maskiner för rotfrukter ökade från 77 till 95 miljoner kronor mellan 2000 och 2003.

Transportredskap

Försäljningen av vagnar ökade mellan 2000 och 2003 med 82 % till 171 miljoner kr (se tabell 1).

För övriga transportredskap noteras en minskning av försäljningen med 7 % jämfört med år 2000. Försäljningen uppgick till 271 miljoner kronor år 2003.

Inomgårdsutrustning m.m.

Investeringarna i inomgårdsutrustning ökade mellan 2000 och 2003 med 43 %. Till stor del kan ökningen inom gruppen hänföras till att en ny post, "Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket" tillkommit fr.o.m. 2003 undersökning, samtidigt som posten "Elmotorer och hydroforer m.m." har utgått.

Investeringarna i torkar och kvarnar m.m. minskade med 9 %, mjölkningsutrustning med 18 % medan stallutrustningar ökade med 53 % mellan år 2000 och 2003.