Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Priser på jordbruksmark 2004

JO 38 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Markpriser i Sverige

Markpriser i Sverige

Den genomsnittliga utvecklingen av markpriser i olika delar av landet redovisas i diagram 1. Redovisade priser innefattar både åkermark och betesmark. Det framgår att priserna skiljer sig kraftigt mellan olika regioner i landet. Markpriserna i det jordbruksdominerade Sydsverige ligger t.ex. i genomsnitt sjutton gånger högre än i Norrland. Markpriserna har legat relativt stilla i Norrland under det senaste decenniet, medan de stigit betydligt i Götalands södra slättbygder. Övriga områden visar en mer oregelbunden prisutveckling.

De åtta senaste åren har de genomsnittliga markpriserna stigit kraftigast i Götalands södra slättbygder, även om en viss tillbakagång skedde under 2002. Prisnivån år 2004 ligger hela 130 % över 1995 års nivå. Liksom för arrendeavgifterna ligger förklaringen troligtvis i jordbrukspolitiken efter EU-inträdet. En annan förklaring är också den låga räntenivån så varit under det senaste året. Det kan dock inte uteslutas att variationen mellan åren till viss del kan bero på att prisskattningarna bygger på ett relativt litet antal köp.

 

Diagram 1.     Priser på åkermark 1992-2004 per produktionsområde, tkr/ha.