Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2004

JO 38 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Genomsnittliga markpriser 1995-2004, tkr/ha.

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2003 och 2004.

3. Genomsnittliga priser för åkermark och betesmark 1990-2004, tkr/ha.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure