Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 0601

Priser på jordbruksmark 2005
Agricultural land prices 2005

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Stor ökning av priser på jordbruksmark

Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. Mellan 2004 och 2005 har ökningen varit betydligt större än tidigare år, i genomsnitt minst 23 %.

Procentuellt sett har ökningen det senaste året varit störst i de nordligare regionerna där priserna i genomsnitt är lägre. Före år 2004 var det i områden med höga priser som prisökningen var störst mellan åren.

Det genomsnittliga priset för jordbruksmark i Sverige beräknades år 2005 till 31 100 kr per hektar, vilket är tre gånger så högt som 1995. Priset var högst i Götalans Södra Slättbygder med 67 200 kr per hektar och lägst i Övre Norrland med 6 400 kr per hektar.

En viktig orsak till att priserna för jordbruksmark steg mellan åren 2004 och 2005 är den reform av jordbrukspolitiken som trädde i kraft 1 januri 2005. Reformen innebar att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen oavsett vilken gröda som odlas. Det innebar att mark som tidigare inte fått något stöd, främst åkermark som används för vallodling samt betesmark, blev stödberättigad. Förändringen gynnade främst skogsbygderna och de norra delarna av landet. Även det allmänna ekonomiska läget med låga räntor torde ha varit gynnsam för prisutvecklingen.