Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 0701

Priser på jordbruksmark 2006
Agricultural land prices 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fortsatt ökning av priser på jordbruksmark

Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. Mellan 2005 och 2006 har ökningen dock varit något lägre än föregående år men ligger ändå på i genomsnitt ca 10 %.

Procentuellt sett har ökningen det senaste året varit störst i Södra Sverige samt i slättbygderna i Norra Götaland och Svealand. Föregående år var det priserna i Norrland som steg mest.

Det genomsnittliga priset för jordbruksmark i Sverige beräknades år 2006 till 34 300 kr per hektar, vilket är tre gånger så högt som 1995. Priset var högst i Götalans Södra Slättbygder med 88 500 kr per hektar och lägst i Övre Norrland med 6 600 kr per hektar.

En viktig orsak till att priserna för jordbruksmark stigit de senaste åren är den reform av jordbrukspolitiken som trädde i kraft 1 januri 2005. Reformen innebar att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen oavsett vilken gröda som odlas. Det innebar att mark som tidigare inte fått något stöd, främst åkermark som används för vallodling samt betesmark, blev stödberättigad. Förändringen gynnade främst skogsbygderna och de norra delarna av landet. Även det allmänna ekonomiska läget med låga räntor samt högre spannmålspriser torde ha varit gynnsam för prisutvecklingen.